بروز رسانی نرم افزار حضور و غیاب به نسخه 6.0.1.12

بروز رسانی نرم افزار حضور و غیاب به نسخه 6.0.1.12

گزارش واحد فنی :

واحد فنی بر اساس اهداف از پیش تعیین شده شرکت ، مبنی بر پشتیبانی از نرم افزار حضور و غیاب اقدامات خود را بصورت منظم گزارش و بروز رسانی نرم افزار حضور و غیاب به نسخه 6.0.1.12 را اعلام میکند.

با توجه به نیاز کاربران در نرم افزار دستگاه حضور و غیاب ، قابلیت تهاتر اضافه کار و کسر کار بصورت کلی را در نرم افزار دستگاه حضور و غیاب اضافه گردیده است.

در نسخه های قبلی این قابلیت بصورت روزانه بود که در نسخه های قبلی این نرم افزار موجود است. کاربران می توانند از این قابلیت در نرم افزار دستگاه حضور وغیاب از نسخه 6.0.1.11 به بعد از استفاده نمایند.

در نسخه 6.0.1.12 نرم افزار دستگاه حضور و غیاب قابلیت محاسبه مرخصی ساعتی آخر وقت بصورت خودکار به نرم افزار دستگاه حضور و غیاب با مدیریت بیشتری اضافه گردید.

نرم افزارهای کنترل تردد