دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل OFV-90

دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل T20C

دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل T20C