دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل T20C

دستگاه حضور و غیاب کارتی مدل T20C