شما میتوانید در تصویر زیر ، رویدادها و تقویم کاری افق فرا ویژن در سال ١٣٩8 را مشاهده نمایید.

همچنین آخرین اخبار و رویدادهای شرکت افق فرا ویژن را در اخبار رسمی دنبال کنید.

هر ماه براساس تاریخ های ذکر شده در زیر ، کلاس های رایگان آموزش نرم افزار حضور و غیاب برگزار میشود. آموزش رایگان نرم افزار حضور و غیاب هر ماه در محل شرکت با ثبت نام قبلی انجام می شود :

 فروردین ماه ؛ برگزار نمی شود در تاریخ 15 اردیبهشت 98 / ساعت 10 صبح  در تاریخ 19خرداد 98 / ساعت 10 صبح
در تاریخ 15 تیر 98 / ساعت 10 صبح  در تاریخ 15 مرداد 98 / ساعت 10 صبح در تاریخ 16 شهریور 98 / ساعت 10 صبح
در تاریخ 15 مهر 98 / ساعت 10 صبح در تاریخ 18 آبان 98 / ساعت 10 صبح در تاریخ 16 آذر 98 / ساعت 10 صبح
در تاریخ 15 دی 98 / ساعت 10 صبح در تاریخ 15 بهمن 98 / ساعت 10 صبح در تاریخ 15 اسفند 98 / ساعت 10 صبح