نرم افزار کنترل تردد همایش

مشخصات نرم افزار کنترل تردد پارکینگ و خودرو

 • ورود و خوروج خودرو
 • ثبت پلاك خودرو
 • قابلیت تعریف تعرفه
 • تعریف کارت تردد پارکینگ در سیستم
 • امکان ابطال یک کارت جهت جلوگیری از سوء استفاده هنگام مفقود شدن و یا دزدی
 • امکان تعریف کارتهای به صورت پیش پرداخت و پرداخت اولیه و دائمی برای مشترکین پارکینگ
 • تعریف درب های ورود و خروج به تعداد نامحدود
 • تعریف تعرفه های پیش فرض روزانه و به تفکیک ساعت به تعداد نامحدود
 • تعریف تعرفه های هفتگی به تفکیک روزهای هفته و ساعات مختلف به تعداد نامحدود
 • تعریف تعرفه روزهای خاص به تفکیک ساعت به تعداد نامحدود
 • محاسبه خودکار میزان مبلغ پارکینگ خودرو طبق تعرفه های تعریف شده
 • صدور فیش و قبض پارکینگ
 • گزارش روزانه میزان دریافتی پارکینگ
 • گزارش تردد به تفکیک هر خودرو
 • امکان خروجی گزارش ها به انواع فرمتها
 • تعریف نام های کاربری و مجوز های دسترسی به منو ها برای کاربر
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی آن
2.5/5 - (8 امتیاز)